145 มณฑลทหารบกที่ 11 ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพ 10300,

02 243 7821-9
11thmc@gmail.com

เมื่อวันที่ 20 ก.พ.62 เวลา 0800 น. คุณศศิธร  มะละคำ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา มทบ.11 พร้อมด้วย ภริยา หก.กกร.มทบ.11 สมาชิกชมรมแม่บ้านทหารบก มทบ.11  เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมโครงการสร้างองค์ความรู้ สร้างคน สร้างงานฯ ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ สโมสรทหารบก วิภาวดีรังสิต

ประกอบด้วยหัวข้อ
-การดูแลครอบครัวของ กำลังพล ทบ.ที่พิการแบบบูรณาการให้มีประสิทธิภาพด้วยทีม 3 ประสาน
-การทำงานแบบทีม 3 ประสาน พร้อมด้วยดำเนินการจัดทำ ทำเนียบกลุ่ม

เมื่อวันที่ 15 ก.พ.62 เวลา 0900 คุณศศิธร มะละคำ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก มทบ.11 และคณะ รวม 3 ท่าน เป็นผู้แทนสมาคมแม่บ้านทหารบกร่วมคณะตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 84 อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ตามโครงการตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติประจำปี 2562 จำนวน 45 แห่ง โดยมี ศ.(พิเศษ) นายแพทย์ไพจิตร ปวะบุตร เป็นหัวหน้าคณะตรวจเยี่ยม

เมื่อวันที่ 14 ก.พ.62 เวลา 0900 พล.ต.ธราพงษ์  มะละคำ ผบ.มทบ.11 มอบหมายให้ พ.อ.ธีรพันธ์ แพเรือง หน.ชป.กร.มทบ.11 นำชุด ชป.กร.มทบ.11 (ขุนภักดี 11) ไปร่วมจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และปลูกฝังอุดมการณ์ ความรักสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความปรองดองของคนในชาติ โดยใช้สื่อและวิธีการนำเสนอที่มีความเหมาะสม และสอดแทรกเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์เพื่อให้เข้าใจในสิ่งที่ถูกต้อง ตามนโยบายของรัฐบาล และกองทัพบก ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวนกว่า 300 คน โดยมี พ.อ.วิรัฏ วงศ์จันทร์ รองเลขาธิการ รมน.ภาค ๑, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้นำชุมชนในพื้นที่, นศท.(รด.จิตอาสา)จาก รร.หนองจอกเข้าร่วมกิจกรรมฯ ดังกล่าว โดยมี พ.อ.ธีรพงษ์ ไชยศรี ผู้แทน ผอ.รมน.กทม. เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ