145 มณฑลทหารบกที่ 11 ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพ 10300,

02 243 7821-9
11thmc@gmail.com

การอบรมโครงการสุขภาพจิตดี สุขภาพกายดี ชีวีมีสุข โดยมี ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก มทบ.11 และ ผบ.มทบ.11 เป็นประธานในโครงการอบรม ณ อาคาร อาทิตย์กำลังเอก มทบ.11 เพื่อให้สมาชิกชมรมแม่บ้านทหารบก มทบ.11 ได้รู้เท่าทันในการใช้ชีวิต และทราบถึงวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดโรคร้าย กับตนเอง และคนในครอบครัว
  
  
  

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 0909 พล.ต.ปิยพงศ์ กลิ่นพัน ผบ.มทบ.11 เป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระหรหมขึ้นประดิษฐาน ณ ศาลพระพรหม บริเวณสนามด้านข้าง บก.พัน.ร.มทบ.11 โดยมีคณะผู้บังคับบัญชา และกำลังพล ร่วมพิธี อย่างพร้อมเพรียงกัน