145 มณฑลทหารบกที่ 11 ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพ 10300,

02 243 7821-9
11thmc@gmail.com

จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และปลูกฝังอุดมการณ์ ความรักสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความปรองดองของคนในชาติ


เมื่อวันที่ 14 ก.พ.62 เวลา 0900 พล.ต.ธราพงษ์  มะละคำ ผบ.มทบ.11 มอบหมายให้ พ.อ.ธีรพันธ์ แพเรือง หน.ชป.กร.มทบ.11 นำชุด ชป.กร.มทบ.11 (ขุนภักดี 11) ไปร่วมจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และปลูกฝังอุดมการณ์ ความรักสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความปรองดองของคนในชาติ โดยใช้สื่อและวิธีการนำเสนอที่มีความเหมาะสม และสอดแทรกเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์เพื่อให้เข้าใจในสิ่งที่ถูกต้อง ตามนโยบายของรัฐบาล และกองทัพบก ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวนกว่า 300 คน โดยมี พ.อ.วิรัฏ วงศ์จันทร์ รองเลขาธิการ รมน.ภาค ๑, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้นำชุมชนในพื้นที่, นศท.(รด.จิตอาสา)จาก รร.หนองจอกเข้าร่วมกิจกรรมฯ ดังกล่าว โดยมี พ.อ.ธีรพงษ์ ไชยศรี ผู้แทน ผอ.รมน.กทม. เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ