145 มณฑลทหารบกที่ 11 ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพ 10300,

02 243 7821-9
11thmc@gmail.com

ประวัติหน่วย

มณฑลทหารบกที่ 11 จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2445  มีนามหน่วยว่ากรมบัญชาการทหารบก มณฑลกรุงเทพ  ขึ้นตรงกับกรมยุทธนาธิการทหารบก มี พันเอกพระสรชาญพลไกร เป็นผู้บังคับหน่วยท่านแรก โดยมีหน่วยขึ้นตรงจำนวน 8 หน่วย ได้แก่ กองบังคับการ กรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ,กรมทหารราบที่ 1 (รักษาพระองค์) ,กรมทหารราบที่2 (ล้อมวัง), กรมทหารราบ ที่ 3 (ฝีพาย), กรมทหารม้าที่ 1, กรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 และ กองนักเรียนนายสิบ

พ.ศ.2449 กรมบัญชาการทหารบกมณฑลกรุงเทพ ได้เปลี่ยนนามหน่วยเป็น กองพลที่ 1 (รักษาพระองค์) มณฑลกรุงเทพ

พ.ศ.2460 กองพลที่ 1 (รักษาพระองค์) มณฑลกรุงเทพได้เปลี่ยนนามหน่วยเป็น มณฑลกรุงเทพ

พ.ศ.2470 มณฑลกรุงเทพ ได้เปลี่ยนนามหน่วย เป็น มณฑลทหารบกที่ 1

พ.ศ.2477 มณฑลทหารบกที่ 1 ได้เปลี่ยนนามหน่วยเป็นมณฑลทหารบกที่ 1 และจังหวัดทหารบกกรุงเทพ มีพื้นที่รับผิดชอบจำนวน 13 จังหวัด ได้แก่ พระนคร, ธนบุรี, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, นครปฐม, สุพรรณบุรี, สมุทรสาคร, พระนครศรีอยุธยา, อ่างทอง, สิงห์บุรี, ลพบุรี และสระบุรี มีหน่วยขึ้นตรง จำนวน 17 หน่วย ได้แก่ กองบังคับการ, สัสดี, กองทหารสื่อสาร, กองเสนารักษ์, เรือนจำ, จังหวัดทหารบกลพบุรี, จังหวัดทหารบกสระบุรี, กองพันทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์, กองพันทหารราบที่2, กองพันทหารราบที่ 3, กองพันทหารราบที่ 5 (สงขลา), กองพันทหารราบที่ 6 (ลพบุรี), กองพันทหารราบที่ 7, กองพันทหารราบที่ 8 (สระบุรี), กองพันทหารราบที่ 9 รักษาวัง,กองพันทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์, กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์

พ.ศ.2484 มณฑลทหารบกที่ 1 และจังหวัดทหารบกกรุงเทพ ได้จัดทำอัตราใหม่ เรียกว่าอัตราเตรียมพร้อม โดยมีหน่วยขึ้นตรงจำนวน20 หน่วยได้แก่ กองบังคับการสัสดี, กองเสนารักษ์, เรือนจำ, จังหวัดทหารบกลพบุรี, จังหวัดทหารบกสระบุรี, พลาธิการ, โรงพยาบาลอานันทมหิดล, กองสารวัตรจังหวัดทหารบกกรุงเทพ, กองพันทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์, กองพันทหารราบที่ 2 กองพันทหารราบที่ 3, กองพันทหารราบที่ 6 (ลพบุรี) กองพันทหารราบที่ 7, กองพันทหารราบที่ 8 (สระบุรี), กองพันทหารราบที่ 9, กองพันทหารม้าที่ 1, กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์, กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 16 และกรมรถรบ

พ.ศ.2486 ได้ปรับการจัดกำลังเป็นอัตรากำลังรบ พ.ศ.2486 ตามคำสั่ง ผบ.ทบ.ลง 9 ต.ค.2486 โดยมีหน่วยขึ้นตรง จำนวน 17 หน่วย ได้แก่ กองบังคับการ, สัสดี, พลาธิการ, กองสารวัตรทหาร จังหวัดทหารบกกรุงเทพ, กองเสนารักษ์, เรือนจำ, จังหวัดทหารบกสระบุรี, จังหวัดทหารบกลพบุรี, โรงพยาบาลอานันทมหิดล, กรมทหารราบที่ 1 (พระนคร), กรมทหารราบที่2 (พระนคร), กรมทหารราบที่ 3 (ลพบุรี), กองพันทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์, กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์,  กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 3 (ลพบุรี), กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 16 (ลพบุรี) และ กรมรถรบ

พ.ศ.2493 กองทัพบกได้แยกหน่วยกำลังรบ และหน่วยส่วนภูมิภาค ออกจากกัน และได้จัดตั้งกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 1 ขึ้น เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2493 แต่ยังคงมีที่ตั้งอยู่บริเวณ ถ.ศรีอยุธยา ติดกับ ถ.ประชาธิปไตย (บริเวณที่ตั้ง กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ ในปัจจุบัน)

พ.ศ.2513 ได้เกิดอัคคีภัยที่อาคารกองบัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ ส่งผลให้อาคารกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 1 ซึ่งอยู่ใกล้เคียงได้รับความเสียหาย จึงได้ย้ายมาตั้ง กองบัญชาการชั่วคราวอยู่ที่บริเวณ กองพันทหารราบ มณฑลทหารบกที่ 1

พ.ศ.2519 -20 ได้มีการก่อสร้างอาคารกองบัญชาการแห่งใหม่ ณ ที่ตั้งปัจจุบันและได้ย้ายเข้าที่ตั้งอาคารแห่งใหม่ เมื่อวันที่28 มีนาคม พ.ศ.2520

พ.ศ.2533 ได้เปลี่ยนนามหน่วยเป็น มณฑลทหารบกที่ 11 รับผิดชอบพื้นที่จำนวน 12 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม สมุทรปราการ สมุทรสาคร ราชบุรี สมุทรสงคราม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ โดยมีหน่วยขึ้นตรงประกอบด้วย กองบัญชาการ  กองพันทหารราบ มณฑลทหารบกที่ 11 กองพันทหารสารวัตร ที่ 11 กองเรือนจำมณฑลทหารบกที่ 11 จังหวัดทหารบกกรุงเทพ จังหวัดทหารบกเพชรบุรี   จังหวัดทหารบกราชบุรี และจังหวัดทหารบกกาญจนบุรี

พ.ศ.2552 ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการ พ.ศ.2552 จัดตั้งมณฑลทหารบกที่ 15 ขึ้น ประกอบด้วย จังหวัดทหารบกเพชรบุรีและจังหวัดทหารบกราชบุรี ส่งผลให้มณฑลทหารบกที่ 11 มีหน่วยขึ้นตรงเหลือเพียง 7 หน่วย และคงเหลือพื้นที่รับผิดชอบจำนวน 8 จังหวัด ได้แก่กรุงเทพมหานคร  ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม สมุทรปราการ สมุทรสาคร กาญจนบุรี และสุพรรณบุรี  

พ.ศ.2558 ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ส่วนราชการ (ฉบับที่2) พ.ศ.2558 และกฎกระทรวง กำหนดหน้าที่และเขตพื้นที่ของ มทบ. พ.ศ.2558 แปรสภาพจังหวัดทหารบกกาญจนบุรี เป็น มณฑลทหารบกที่ 17 ขึ้นตรงต่อกองทัพภาคที่ 1 และแบ่งมอบพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ให้อยู่ในความรับผิดชอบของมณฑลทหารบกที่ 16 ส่งผลให้มณฑลทหารบกที่ 11 คงเหลือพื้นที่รับผิดชอบจำนวน 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม และสมุทรปราการ ตั้งแต่ 1 ต.ค.2558 เป็นต้นไป 

Category: