145 มณฑลทหารบกที่ 11 ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพ 10300,

02 243 7821-9
11thmc@gmail.com

อดีตผู้บังคับบัญชา

นายพันเอก พระสรชาญพลไกร 2445 – 2448
นายพลตรี พระยารามคำแหง 2448 – 2451
นายพลตรี พระยาสุรเสนา 2451 – 2453
นายพลตรี พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นกำแพงเพชรอรรคโยธิน 2453 – 2454
นายพลตรี พระยาเสนาภิมุข 2454 – 2456
นายพันเอก พระศรีณรงค์วิไชย 2456 – 2457
นายพลตรี พระยารามกำแหง 2457 – 2459
พลตรี หม่อมเจ้าพันธุประวัติ 2459 – 2462
พลโท พระยาวิชิตวงศ์วุฒิไกร 2459 – 2462
นายพลโท พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทศศิริวงศ์ 2468 – 2471
พลโท พระยากฤษณรักษ์ 2471 – 2472
พลโท พระยาสีหราชเดโชไชย 2472 – 2473
พลตรี พระยาอินทรวิชิต 2473 – 2475
พันเอก พระประจนปัญจนึก 2475 – 2476
พันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา 2476 – 2477
พลโท หลวงชำนาญยุทธศิลป์ 2477 – 2481
พันเอก หลวงเกรียงศักดิ์พิชิต 2481 – 2483
พันเอก ขุนปลดปรปักษ์ 2483 – 2487
พลตรี หลวงวีรวัธนโยธิน 2487 – 2490
พลตรี สฤษดิ์ ธนะรัชต์ 2490 – 2492
พลตรี ถนอม กิตติขจร 2492 – 2496
พลตรี ประภาส จารุเสถียร 2496 – 2500
พลตรี ปุ่น บุญฤทธิ์เสนีย์ 2500 – 2502
พลตรี ประยูร หนุนภักดี 2502 – 2503
พลตรี ขุนชิต ผดุงพล 2503 – 2504
พลตรี ประชุม ประสิทธิ์สรจักร 2504 – 2508
พลตรี สะอาด ศิริรักษ์ 2508 – 2514
พลตรี วันชัย ฉ่ำเฉลิม 2514 – 2515
พลตรี ยุทธศักดิ์ ภมรสถิต 2515 – 2516
พลตรี จิตต์กวี เกษะโกมล 2516 – 2519
พลตรี สิงค์ นาควัชระ 2519 – 2522
พลตรี สุจินต์ อารยะกุล 2522 – 2523
พลตรี เกษม สุมานันท์ 2523 – 2525
พลตรี สันติ สุวรรณนาคร 2525 – 2527
พลตรี สกัณห์ สถิตยุทธการ 2527 – 2531
พลตรี ยุทธศักดิ์ ศศิประภา 2531 – 2532
พลตรี ประยูร มีเดช 2532 – 2533
พลตรี ชำนาญ พาสุนันท์ 2533 – 2535
พลตรี อัมพร เศวตเศรนี 2535 – 2537
พลตรี เกรียงไกร เจริญศิริ 2537 – 2539
พลตรี มนตรี รัตนศาสตร์พิบูล 2539 – 2541
พลตรี ณรงค์ เจริญฤทธิ์ 2541 – 2541
พลตรี บุญยัง บูชา 2541 – 2543
พลตรี ปรีชา เปรมาสวัสดิ์ 2543 – 2544
พลตรี จิรสิทธิ เกษะโกมล 2544 – 2545
พลตรี พฤณท์ สุวรรณทัต 2545 – 2547
พลตรี วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา 2547 – 2548
พลตรี จิรเดช โมกขะสมิต 2548 – 2550
พลตรี อุดมเดช สีตบุตร 2550 – 2551
พลตรี อุทิศ สุนทร 2551 – 2552
พลตรี อุกฤษฎ์ ณรงค์วิทย์ 2552 – 2553
พลตรี ภานุวัชร นาควงษม์ 2553 – 2554
พลตรี ทวีชัย กฤษิชีวิน 2554 – 2555
พลตรี สิงหศักดิ์ อุทัยมงคล 2555 – 2556
พลตรี นิรันดร สมุทรสาคร 2556 – 2557
พลตรี สิงห์ทอง หมีทอง 2557 – 2558
พลตรี จิระพันธ์ มาลีแก้ว 2558 – 2558
พลตรี สันติพงศ์ ธรรมปิยะ 2558 - 2559
พลตรี สนิทชนก สังขจันทร์ 2559 - 2560
พลตรี ปิยพงศ์ กลิ่นพันธุ์ 2560 - 2561

Category: