145 มณฑลทหารบกที่ 11 ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพ 10300,

02 243 7821-9
11thmc@gmail.com

 1. สำเนาทะเบียนบ้าน (รับเบี้ยหวัดและบำเหน็จ จำนวน 3 ฉบับ รับบำนาญ 4 ฉบับ)
 2. สำเนาบัญชีธนาคาร (ฝากออมทรัพย์) เบี้ยหวัดบำเหน็จ 3 ฉบับ รับบำนาญ 4 ฉบับ
 3. สำเนาคำสั่งบรรจุครั้งแรก รับบำนาญ 1 ฉบับ
 4. สำเนาคำสั่งเงินเดือนครั้งสุดท้าย 3 ฉบับ
 5. สำเนาคำสั่งลาออก 3 ฉบับ
 6. สำเนา สด.3 1 ฉบับ
 7. รูปถ่าย (ชุดปฏิบัติงาน) 3x4 ซ.ม. 6 รูป
 8. ถ้ารับราชการต่างกองทัพมาก่อน ต้องใช้หนังสือรับรองแบบ “ส”. ข 7 3 ฉบับ
 9. หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ 3 ฉบับ
 10. หนังสือรับรอง กบข. 3 ฉบับ
 11. หนังสือรับรองหนี้สิน 3 ฉบับ
 12. ทวีคูณราชการพิเศษ, ป้องกันประเทศ, ปราบปราม ผกค. ตัวจริง 1 ฉบับ สำเนา 2 ฉบับ
 1. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 4 ฉบับ
 2. สำเนาบัญชีธนาคาร (ฝากออมทรัพย์) จำนวน 4 ฉบับ
 3. รูปถ่าย 3x4 ซ.ม. (ชุดขาวหรือชุดใหญ่ จำนวน 6 รูป
 4. ทวีคูณราชการพิเศษ, ป้องกันประเทศ, ปราบปราม ผกค. ตัวจริง 1 ฉบับ สำเนา 2 ฉบับ
 5. ถ้าราชการต่างกองทัพมาก่อนใช้ หนังสือรับรองแบบ “ส”. ข 7 จำนวน 3 ฉบับ
 6. สำเนา สด.3 จำนวน 1 ฉบับ
 7. คำสั่งบรรจุเข้ารับราชการครั้งแรก จำนวน 1 ฉบับ
 8. กรณีกู้เงินธนาคารออมสิน 30 เท่า ต้องใช้หนังสือสัญญากู้จากหน่วยและให้ทำหนังสือยินยอมให้หักเงินจาก เงินบำนาญ (อย่างละ) 3 ฉบับ
 9. สำคั่งเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล กรณีที่ไม่ตรงกับบัญชีทวีคูณ จำนวน 3 ฉบับ
 1. ผู้ขอรับเงินยื่นเรื่องให้กับเจ้าหน้าที่งานเบี้ยหวัดบำเหน็จและบำนาญ
 2. มณฑลทหารบกที่ 11 ส่งประวัติไปตรวจสอบเงินเดือนที่กรมการเงินทหารบก
 3. กรมการเงินทหารบกดำเนินการเสร็จจะส่งเรื่องคืน มณฑลทหารบกที่ 11
 4. มณฑลทหารบกที่ 11 รวบรวมเอกสารส่งไปที่ กรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง
 5. กรมบัญชีกลางดำเนินการเสร็จจะส่งสั่งจ่ายเงินให้กับผู้ขอรับเงินและมณฑลทหารบกที่ 11
 6. มณฑลทหารบกที่ 11 จะส่งเรื่องไปที่กรมการเงินทหารบกหรือกรมการเงินกลาโหมแล้วแต่กรณี / ผู้ขอรคับเงินไปแสดงตนที่หน่วยเบิกจ่ายตามที่ระบุไว้ในหนังสือสั่งจ่าย
 7. หน่วยเบิกจ่ายจะส่งเรื่องให้กรมบัญชีกลางภายในวันที่ 10 ของเดือนและผู้ขอรับเงินจะได้รับเงินโอนเงินเข้าบัญชีภายในสิ้นเดือนนั้น