145 มณฑลทหารบกที่ 11 ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพ 10300,

02 243 7821-9
11thmc@gmail.com

รายละเอียดการจองสถานที่ อาคาร พลเอกอาทิตย์ กำลังเอก

1. ผู้มีสิทธ์ขอใช้อาคาร พลเอกอาทิตย์ กำลังเอก

- ข้าราชการ นายทหารสัญญาบัตร, นายทหารประทวนที่สังกัด กองบัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 11, กองพันทหารราบมณฑลทหารบกที่ 11, กองเรือนจำ มณฑลทหารบกที่ 11 และ กองพันทหารสารวัตรที่ 11

- ข้าราชการนอกหน่วย มณฑลทหารบกที่ 11 ซึ่งสังกัดกองทัพบก

- พลเรือนทั่วไป

2. สิทธิ์ของผู้มาขอใช้อาคาร

- บุคคลตามข้อ 1 มีสิทธ์มาขอใช้สถานที่ อาคารพลเอก อาทิตย์กำลังเอก และสิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคารได้ โดยสามารถนำภรรยาและบึตรเข้ามาใช้สถานที่ ดังกล่าวได้ โดยจะต้องยื่นความจำนงที่จะขอใช้ก่อน และต้องได้รับอนุญาต จากผู้บัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 11 เรียบร้อยเสียก่อน จึงจะมีสิทธิ์ขอใช้อาคารดังกล่าวได้

3. การขอใช้สถานที่

- ผู้ที่มีความประสงค์ขอใช้ทำหนังสือขอใช้สถานที่ล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า 30 วัน ทำที่ฝ่ายสวัสดิการ มณฑลทหารบกที่ 11 เพื่อขออนุมัติใช้สถานที่ โดยผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11 เป็นผู้อนุมัติ

- ให้ผู้ใช้สถานที่กรอกแบบฟอร์มในใบจองสถานที่ให้ชัดเจนว่ามีความประสงค์จะขอใช้สถานที่เมื่อใด พร้อมจ่ายเงินมัดจำ 2,000 บาท เป็นเงินสด สำหรับส่วนที่เหลือจะต้อง ชำระให้ครบในวันใช้สถานที่

4. อัตราค่าเช่าสถานที่ (ไม่เกิน 5 ชั่วโมง) (เวลา 1700 - 2200)

   
   
   
   
Category: